Катастарски услуги

Изработуваме елаборати за следниве намени:

•посебни намени за физички делби

•легализација на безправно изградени објекти

•омегување на парцели

•упис на објекти во катастар на недвижности

•упис на катастарски парцели во катастарот на недвижности

•експропријација

•подземни и комунални инсталации за упишување во катастар на водови и нивно снимање

•ажурирана геодетска подлога

•нумерички податоци за катастарска парцела

Ние се грижиме за вас!

Нашиот стручен тим во секое време Ви нуди имотно-правен консултинг за вас и вашиот имот.

Доколку имате проблем од имтоно-правен аспект, дозволете да се погрижиме за него место Вас.