Проценка на недвижен имот

Alt text

Со оваа методологија се врши проценка на пазарната вредност во следниве случаи:

•пренос на право на сопственост

•стечајна постапка и ликвидација

•финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит

•пребивање на побарување

•постапка на експропријација

•инвеститорски консалтинг

•и во други случаи предвидени со закон

Alt text

Пресметување на пазарната вредност зависи од следниво:

•вид на градба

•инсталации

•лифт

•подна подлога

•санитарија

•фасадна столарија

•и друго