Инженерска геодезија

Alt text

Прием и запис

Одделот за инженерска геодезија ги опфака активностите од основните геодетски работи , топграфски и катастарски премер, инженерска геодезија низ фаза на собирање и анализа на податоци и организација на геодетските работи, изведување на работите на терен со обработка и анализа на теренските податоци и израбтока на соодветни геодетски подлоги, елаборати и технички извештаи .

Alt text

Изработка на студии

Главните активности на овој оддел се катастарски премер, техничка реамбулација,проектирање и поставување на посебна мрежа на GPS, сигнализација и одредување на ориентациски точки, теренска дешифрација за поттребите за израбтока на топографски планови и карти, премер на ситуации и обележување на патишта и објекти, изработка на посебни геодетски подлоги, обработка на теренски податоци и изработка на геодетски елаборати,

•Обележување на објекти со изработка на Елаборат за обележување 
•Геодетско следење на објекти во изградба
•Следење на деформации на објекти за време и после завршување на градбата
•Пресметување на кубатури на депонии и ископи
•Геодетски надзор при изградба на објекти од високоградба и нискоградба (мостови, патишта итн..)
•Геодетски обележувања и мерења на спортски стадиони 
•Снимање на каменоломи
•Геодетско снимање на теренот со 3Д приказ и изработка на попречни и надолжни профили
 

 

ОБЈЕКТИ

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 •